door Robert Jan Stoop, MfN Registermediator & Partner bij Resolute Mediation

Op 9 september jl. deed het gerechtshof Amsterdam uitspraak in het hoger beroep in de zaak van
Chipsoft tegen de voormalige secretaresse van de directeur. Waar Chipsoft er door de kantonrechter
al aardig van langs had gekregen, doet het hof daar nu nog een flinke schep bovenop.

Wat speelde er?
Nadat de 44-jarige secretaresse van de directeur van Chipsoft in de zomer van 2021
een burn out had gekregen, wilde zij begin 2022 weer aan het werk. Na gesteggel over de
werkzaamheden die de secretaresse tijdens haar re-integratie zou gaan uitvoeren, bleek de
directeur niet bereid om haar toe te laten tot het werk. Hij wilde haar per direct ontheffen van al
haar taken. De bedrijfsarts stelde daarop mediation voor. De directeur zag daar geen heil in en eiste
dat de werkneemster dan maar gewoon weer kwam werken.

Mediation
Toen de bedrijfsarts het advies om mediation in te zetten herhaalde, stelde de directeur als eis dat
de werknemer op voorhand aan diende te geven welke conflicten er volgens haar speelden. Nadat
de werkneemster dat had gedaan, werd ze beschuldigd van negatief gedrag. Daarop ontving ze geen
bonus, werd haar salaris verlaagd en moest ze haar leaseauto inleveren. De mediation die daarna
alsnog werd gestart, liep al snel spaak.

Weigering
Daarop verzocht de werknemer de kantonrechter om haar arbeidsovereenkomst te ontbinden onder
toekenning van de transitievergoeding, een billijke vergoeding en achterstallig salaris. De
kantonrechter oordeelde dat de werkgever, door het volledig negeren van het conflict en de
weigering om mediation in te zetten, de medewerker heeft gepest en ernstig verwijtbaar heeft
gehandeld. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van de
transitievergoeding, een billijke vergoeding en achterstallig salaris van in totaal € 165.000.

Beroep
Chipsoft kon zich niet vinden in de uitspraak en ging in hoger beroep. Maar liefst vijf grieven stelde
de advocaat in tegen de beschikking van de kantonrechter, die er kort gezegd allemaal op neer
kwamen dat de werkgever niet verwijtbaar had gehandeld. De werknemer ging ook in beroep. Zij
vond de toegewezen billijke vergoeding te laag en was van mening dat de door de kantonrechter
toegewezen wettelijke verhoging van 10% over het achterstallig salaris door het hof diende te
worden verhoogd.

Uitspraak
In een helder en bondig geformuleerde beschikking van 9 september 2023 maakt het Gerechtshof
Amsterdam – populair gezegd – gehakt van het hoger beroep van Chipsoft. Het hof overweegt dat
Chipsoft, ondanks het advies van de bedrijfsarts, weigerde om mediation in te zetten. In plaats
daarvan eiste Chipsoft dat de werknemer haar werk zou hervatten. Pas nadat de bedrijfsarts het
advies om mediation in te zetten herhaalde, stemde Chipsoft ermee in om professionele
bemiddeling in te zetten.

Voorwaarden
Echter, Chipsoft stelde als voorwaarde dat de werkneemster dan wel eerst
moest aangeven welke conflicten er speelden, omdat deze bij Chipsoft niet bekend zouden zijn.
Vervolgens beschuldigde Chipsoft de werkneemster van verongelijkt en nors gedrag, van weigering
om op een normale manier te communiceren en beschuldigde haar van asociaal gedrag.

Verwijtbaar
Het hof oordeelt dat Chipsoft, tegen het advies van de bedrijfsarts in, de druk op de werkneemster verder
heeft verhoogd en de relatie tussen beide partijen nog verder heeft verstoord. Dit heeft ertoe geleid
dat de mediation, die ongeveer zes weken later plaatsvond, niet kon leiden tot een oplossing voor
de verslechterde situatie. Dit kan, aldus het hof, niet anders worden gekwalificeerd dan ernstig
verwijtbaar handelen.

Negeren advies
Het hof stelde de werkneemster in hoger beroep wel in het gelijk en kende aan billijke vergoeding
een bedrag toe dat ruim € 20.000 hoger was dan het bedrag dat de kantonrechter had vastgesteld.
Ook verhoogde het hof de wettelijke verhoging van 10% naar 25%.
Het Gerechtshof Amsterdam bevestigt hier dat het negeren van een advies van de bedrijfsarts om
mediation in te zetten, grote gevolgen kan hebben. Had Chipsoft mediation meteen wél serieus
overwogen en aangeboden, dan was de uitkomst van deze zaak waarschijnlijk volledig anders
geweest.

In de NRC van 18 september staat een groot artikel over de controle-drang van Esther Ouwehand binnen de Partij voor de Dieren.
De eerste regel van het artikel valt ons natuurlijk meteen op: “De mediator ziet het niet meer zitten.”

Nog voordat hij zich daadwerkelijk heeft kunnen inzetten heeft hij de opdracht tot mediation, tussen de partijleider en het partijbestuur, alweer terug gegeven. Mevrouw Ouwehand ontkent het bestaan van een conflictsituatie maar gaat kennelijk ook in discussie met de mediator over zijn aanpak en wil voorwaarden stellen aan het verloop van de mediation.

De meeste mediators zal dit bekend voorkomen: af en toe probeert 1 van de partijen de regels te bepalen. In een zakelijke mediation wordt dan bijvoorbeeld “want ik betaal de rekening” als argument gebruikt.

Laten we duidelijk zijn: de mediator is niet degene waar je tegen moet strijden. Heb je niet genoeg aan het conflict waarin je met de andere partij verzeild bent geraakt? De mediator is in deze de onafhankelijke gespreksleider die genoeg ervaring en kennis van zaken heeft om de belangen van beide partijen tot hun recht te laten komen.

Er zijn voldoende redenen om vertrouwen te hebben dat het conflict voor alle deelnemers aan de mediation bevredigend wordt opgelost. De mediations uitgevoerd door een mediator van Resolute worden erg goed gewaardeerd en het slagingspercentage ligt bij ons erg hoog, boven de 93%!

Vertrouw op onze expertise en zoek samen naar een oplossing. De eerder genoemde rekening zal zeker lager uitvallen dan wanneer je het conflict aan een rechter moet voorleggen.

We zijn verheugd om te laten weten dat we weer een nieuwe mediator aan ons team hebben kunnen toevoegen! Elma Sandee is recent toegetreden tot het team van MfN Registermediators van Resolute. Hiermee bestaat het team inmiddels uit 10 mediators en is de landelijke dekking verder verstevigd. Daarnaast is ze LVV-geregistreerd vertrouwenspersoon en als zodanig nu ook werkzaam voor Resolute Vertrouwenspersonen.
We rekenen op een fijne samenwerking!

Trots en blij laten we weten dat Jelle J. Splinter onlangs is toegetreden tot het team van MfN Registermediators van Resolute!
We rekenen op een fijne en vruchtbare samenwerking.

Resolute Mediation B.V. werkt nu met negen MfN Registermediators die zich uitsluitend richten op mediations in de zakelijke markt, waaronder arbeidsgeschillen, aandeelhoudersgeschillen of zakelijke disputen die een andere aanpak vragen dan een procedure bij de rechtbank.

Resolute biedt met haar team landelijke dekking.

We merken het steeds vaker om ons heen en het zal de komende jaren een van de grootste problemen zijn waar we als samenleving mee te maken gaan krijgen: grote personeelstekorten op alle gebieden. Dit tekort werkt nu al door op de werkvloer waar, door de toegenomen werkdruk, meer arbeidsconflicten zijn ontstaan. Nu.nl besteedt in een uitgebreid artikel aandacht aan dit probleem. De gespecialiseerde mediators van Resolute staan klaar om u te helpen bij het oplossen ervan. Neem gerust contact met ons op.

Ben jij een ervaren gecertificeerde mediator en wil je je aansluiten bij een netwerk van gelijkgestemde professionals die zich inzetten bij arbeidsmediations, business mediations en aandeelhoudersgeschillen? Dan is Resolute Mediation de organisatie voor jou!

Bij Resolute geloven we in de kracht van een landelijk team van uitsluitend ervaren en MfN geregistreerde mediators die allemaal hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

Als mediator bij Resolute Mediation ben je onderdeel van een ervaren, betrokken en professioneel team en heb je toegang tot ons uitgebreide netwerk van mediators, experts en klanten. We bieden trainingen, intervisie en een platform voor kennisdeling om ervoor te zorgen dat onze mediators altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en best practices. Tevens kun je rekenen op ondersteuning en advies bij lastige situaties.

 Interesse? Neem contact op zodat je samen met Resolute Mediation hèt verschil in een geschil kunt maken.

Vorige week is de ‘Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ gepresenteerd. Mariëtte Hamer geeft daarmee organisaties nuttige tips over dit belangrijke onderwerp. In een reactie hierop in de NRC werd onder meer genoemd dat het leeraspect in de handreiking weinig uit de verf komt omdat er zwaar wordt ingezet op mediation en dat het besloten karakter van mediation leren in de weg zou staan.

Hier wil ik graag op reageren omdat mediation juist een perfecte leeromgeving biedt voor zowel individuen als organisaties.

In mijn werk als gecertificeerd vertrouwenspersoon en als registermediator bij de Resolute Groep, beweeg ik mij veel op de zogenaamde escalatieladder. De melder heeft last van ongewenst gedrag, vindt het lastig om dit bespreekbaar te maken en kiest voor de veilige weg naar een vertrouwenspersoon. Natuurlijk zou het beter zijn wanneer het werkklimaat zo gunstig is dat de medewerker geen belemmering voelt om zich uit te spreken, maar daar zijn we helaas nog niet. In contact met de vertrouwenspersoon kan de melder alles ongefilterd op tafel leggen en wordt in kaart gebracht wat de voor- en nadelen zijn van mogelijke vervolgstappen. Grote misstanden daargelaten wordt meestal gekozen voor de lage tredes op de ladder: in gesprek gaan. Als interne gesprekken met beklaagde, leidinggevende en/of HR uiteindelijk niet het gewenste effect hebben is de stap naar een externe deskundige, een mediator, logisch en nuttig.

Aan tafel bij de mediator kunnen partijen vrijuit spreken over alles wat tussen hen speelt. Deze gesprekken zijn inderdaad vertrouwelijk. De veilige omgeving, de zekerheid dat niets ‘tegen je gebruikt’ kan worden en de gesprekstechnieken van de mediator maken het makkelijker om open en direct te zijn. Deze setting biedt vele leermomenten voor alle betrokken. En niet alleen voor betrokkenen. Als partijen tot afspraken komen en beide akkoord zijn met het breder delen van deze afspraken, dan zijn er geen belemmeringen om dit te doen en kunnen ook andere medewerkers en afdelingen, zonder in detail te treden, zien, horen en leren van hoe een probleem is aangepakt en opgelost.

Overal wordt geworsteld met nieuwe normen en waarden, of eigenlijk het strakker hanteren van de bekende. De werknemer die thuis al jaren vrolijk zijn buurvrouw in haar bil knijpt, wordt zelf bij de ballen genomen als hij dit ook bij een collega doet. Het gesprek hierover leidt niet meteen tot een andere mening bij de dader (‘hij bedoelde het echt niet verkeerd’) maar er is wel geleerd hoe akelig een ander deze kneep heeft ervaren en dat de sleutel tot voorkoming daarvan ligt in je eigen gedrag. Dat kun je veranderen; gevoelens van een ander niet.

De intervisiebijeenkomsten waar ik als vertrouwenspersoon en mediator van Resolute maandelijks aan deel neem, maken duidelijk dat we er nog lang niet zijn met een veilige werkomgeving, maar er wordt wel heel hard aan gewerkt en met vele betrokkenen zetten we grote stappen voorwaarts!

Heleen Menger

Drie jaar geleden maakte cartoonist Jesse van Muylwijck deze strip voor ons:

Cartoon Jesse 1

Helaas is de inhoud van de strip nog steeds actueel en zijn de wachttijden door de werkdruk bij de rechterlijke macht alleen maar opgelopen.

Wanneer u een werknemer tijdens een arbeidsconflict thuis heeft zitten is tijd een kostbare factor. Daarom willen we maar weer eens wijzen op de voordelen van het inzetten van mediation bij uw arbeidsconflict:

  • mediation verloopt sneller dan een juridische procedure
  • mediation is veel minder formeel dan een juridische procedure
  • de partijen proberen een oplossing voor het conflict te vinden
  • de partijen hebben de regie van de oplossing van het conflict in eigen hand

Neem vooral contact met ons op!

Wanneer een bedrijfsarts een werknemer na een ziekmelding adviseert om bepaalde actie te ondernemen dan is een dergelijk advies niet vrijblijvend. Het niet opvolgen van dit advies kan grote consequenties hebben.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft onlangs in een dergelijke situatie een uitspraak gedaan waarbij de gevolgen voor de werknemer aanzienlijk waren: de arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder vergoedingen omdat het handelen van de werknemer als “ernstig verwijtbaar” werd gezien.

Een helder overzicht van de ontslagregels is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Voor advies en vragen over uw rechten en plichten als werknemer en werkgever kunt u altijd terecht bij Resolute Mediation.

In een zojuist gepubliceerd artikel op NU.nl wordt gesproken over een toename in het aantal ontslagzaken sinds afgelopen zomer. Het aantal conflicten op de werkvloer is door allerlei oorzaken sterk toegenomen. Hierbij valt wel op dat deze ontslagzaken na een verstoorde arbeidsrelatie in toenemende mate worden opgelost met een overeenkomst in plaats van met een gang naar de rechter. Ook wordt in het artikel genoemd dat er steeds vaker sprake is van een hogere vergoeding. De mediators van Resolute Mediation kunnen in dergelijke conflicten met werkgever en werknemer in gesprek gaan om samen tot een eindresultaat te komen dat voor beide partijen gunstig is. Waarom de keuze voor mediation door Resolute in zulke gevallen voor de hand ligt wordt toegelicht in dit filmpje. Ook in uw regio staan we voor u klaar!